http://muntana111.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ27/04/2010
อัพเดท28/05/2010
ผู้เข้าชม15,948
เปิดเพจ19,515

ดาวกระจายโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์

Alternative content

iGetWeb.com

อนุบาล...เด็กเด็ก


                          กิจกรรมก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อย  เป็น 1 ในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอนุบาล  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเน้นเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
                

เหตุจากโครงการนี้ค่ะ

              โครงการปฐมวัย  (PROJECT  APPROACH)  

ชื่อโครงการ       เพาะง่ายกินอร่อย

ชื่อผู้ทำโครงการ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 /2   โรงเรียนบ้านบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1      

ที่ปรึกษา             นางมัณฑนา  แผลงสูงเนิน    ครูประจำชั้น

                   นางสาวขนิษฐา    นาชิน        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( ปฐมวัย  )

ที่มาและความสำคัญ
                            เนื่องจากครูได้เล่านิทานเรื่องกรุ๋งกริ๋งชอบกินผักให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ฟังก่อนรับประทานอาหารกลางวัน   เด็กๆเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก  ชอบและร่วมสนทนากัน  อยากที่จะปลูกผักเอง  ที่ปลูกง่ายและสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารทานได้   จึงคิดร่วมกันกับครูว่าจะปลูกผักอะไรดี  เด็กๆทุกคนให้ความคิดเห็นว่าน่าจะปลูกผักหลายชนิดจนได้ข้อสรุปร่วมกัน  โดยการแนะนำจากครูด้วย  คือต้องการเพาะถั่วงอก  และเด็กๆยังได้ดูความเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตด้วย  ฝึกการสังเกต  การเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย  สามารถนำถั่วงอกมาประกอบอาหาร  รับประทานในตอนกลางวันได้   เด็กและครูจึงตกลงร่วมกันที่จะเพาะถั่วงอก

วัตถุประสงค์
1.      เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเพาะถั่วงอก
2.      เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
3.      เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกัน
4.      เพื่อฝึกทักษะการสังเกต  การเจริญเติบโต
5.      เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการับประทานผัก (ถั่วงอก)
6.      เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย
                   นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  สามารถเพาะถั่วงอกเองได้
ระยะเวลา 
                   ใช้เวลา  8  วัน

วิธีการดำเนินการ
1.      สนทนาซักถามเกี่ยวกับการเพาะถั่วงอก
2.      ให้นักเรียนกลับไปถามผู้ปกครองแล้วนำข้อมูลที่ได้มาเล่าให้เพื่อนฟัง
3.      ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่นักเรียนนำมาเล่าร่วมกัน
4.      ครูและนักเรียนเตรียมอุปกรณ์  มาในวันรุ่งขึ้น

- ขวดน้ำเปล่า      -ขี้เถ้าแกลบ         -เมล็ดถั่วเขียว
5.      แนะนำขั้นตอนการเพาะถั่วงอก

-
6.      นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
7.      ในวันต่อ ๆ  มาให้นักเรียนแต่ละคนสังเกตการเจริญเติบโตและคอยดูแลรดน้ำ
8.      พอครบกำหนดนำถั่วงอกที่ได้มาทำความสะอาดและนำมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานในเวลาอาหารกลางวัน

อุปกรณ์
1.      เมล็ดถั่วงอก
2.      ขี้เถ้าแกลบ /ดิน
3.      ภาชนะเพาะถั่วงอก

สรุป
             ถั่วงอกได้มาจากการนำเมล็ดถั่วเขียวมาเพาะ  ถั่วงอกสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง
ผลที่ขาดว่าจะได้รับ
             นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเพาะถั่วงอกไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

 

 

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view